ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ | Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics

Ajam nirvikalpam is a prayer to Lord Ganesha composed by Adhi Sankara usually sung on all Sankatahara Vinayaka Chathurthi days. It is believed that worshipping Lord Ganesha daily is very helpful in our success.

 • Composer : Sree Adi Shankaracharya

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ – Kannada Lyrics

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ
ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ
ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

अजं निर्विकल्पं निराकारमॆकं – Sanskrit Lyrics

अजं निर्विकल्पं निराकारमॆकं
निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णं
परं निर्गुणं निर्विशॆषं निरीहं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

गुणातीतमानं चिदानंदरूपं
चिदाभासकं सर्वगं ध्यानगम्यं
मुनिध्यॆयमाकाशरूपं परॆशं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं
सुरादिं सुखादिं गुणॆशं गणॆशं
जगद्व्यापिनं विश्ववंद्यं सुरॆशं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

Ajam Nirvikalpam – English Lyrics 

ajaM nirvikalpaM nirAkAramEkaM
nirAnaMdamAnaMdamadvaitapUrNaM
paraM nirguNaM nirvishEShaM nirIhaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

guNAtItamAnaM cidAnaMdarUpaM
cidAbhAsakaM sarvagaM dhyAnagamyaM
munidhyEyamAkAsharUpaM parEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

jagatkAraNaM kAraNaj~jAnarUpaM
surAdiM sukhAdiM guNEshaM gaNEshaM
jagadvyApinaM vishvavaMdyaM surEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

2 thoughts on “ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ | Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics”

 1. You Won’t Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each.

  Special Offer for the next 48 Hours ONLY! Get yours here

  Thank You,

  ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ | Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam Lyrics « e-ಕನ್ನಡ

 2. K. S. Muralidhara

  I whole heatedly appreciate your efforts in promoting Kannada language and it’s culture. Hatsoff to you guys
  ಅತೀವ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *