ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ | Gajavadana Beduve Lyrics

  • ರಾಗ: ಹಂಸಧ್ವನಿ
  • ತಾಳ:ಆದಿ
  • ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು

  ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ – Kannada Lyrics

  ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ | ಗೌರೀತನಯ
  ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ
  ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ ||ಪ||

  ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮಪವಿತ್ರ
  ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನಪ್ರೇಮ ||೧||

  ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ
  ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ ||೨||

  ಸರಸಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
  ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ||೩||

  gajavadana bEDuve – English Lyrics

  gajavadana bEDuve | gourItanaya
  gajavadana bEDuve
  trijagavaMditane sujanara porevane ||pa||

  pAshAMkushadhara paramapavitra
  mUShikavAhana munijanaprEma ||1||

  mOdadi ninnaya pAdava tOrO
  sAdhuvaMditane AdaradiMdali ||2||

  sarasijanAbha shrI puraMdaraviThalana
  niruta neneyuvaMte daya mADO ||3||

  गजवदन बॆडुवे – Hindi Lyrics

  गजवदन बॆडुवे । गौरीतनय
  गजवदन बॆडुवे
  त्रिजगवंदितने सुजनर पोरेवने ॥प॥

  पाशांकुशधर परमपवित्र
  मूषिकवाहन मुनिजनप्रॆम ॥१॥

  मॊददि निन्नय पादव तॊरॊ
  साधुवंदितने आदरदिंदलि ॥२॥

  सरसिजनाभ श्री पुरंदरविठलन
  निरुत नेनेयुवंते दय माडॊ ॥३॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *