ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ | Ganapathi Stotra Sandhi from Harikathaamruthasaara

  The Harikathamritasara is a poem that treats on the philosophy of Madhvacharya and is considered his magnum opus and an important work by the Dvaita school. Jagannatha Dasa wrote the Harikathamritasara in the native shatpadi (six-line verse). 

  ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ | ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ – Kannada Lyrics

  ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ
  ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ||

  ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿಸರೋಜಭೃಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು
  ಪ್ರಕಾಶಿಸನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ
  ನೀ ಸಲಹು ಸಜ್ಜನರ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ
  ಮಹದಾಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸು ||೧||

  ಏಕದಂತ ಇಭೇಂದ್ರಮುಖ ಚಾಮೀಕರಕೃತಭೂಷಣಾಂಗ
  ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು
  ನೋಕನೀಯನ ತುತಿಸುತಿಪ್ಪ ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಸುಖಗಳ
  ನೀ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣಾಳು ||೨||

  ವಿಘ್ನರಾಜನೆ ದುರ್ವಿಷಯದೊಳು ಮಗ್ನವಾಗಿಹ ಮನವ ಮಹದೋ ಷಘ್ನ ನಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಳದಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿ
  ಲಗ್ನವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯಾನರಕಭಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗಾನಂಜೆ ಗುರುವರ ಭಗ್ನಗೈಸೆನ್ನವಗುಣಗಳನು ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿ ||೩||
  ಧನಪ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ವೈದ್ಯಾಶ್ವಿನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣ್ಮುಖನನುಜ ಶೇಷಶತಸ್ಥದೇವೋತ್ತಮ ವಿಯದ್ಗಂಗಾ|
  ವಿನುತ ವಿಶ್ವೋಪಾಸಕನೆ ಸನ್ಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ
  ಲಕುಮೀವನಿತೆಯರಸನ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲುಹುವುದು ||೪||

  ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಅವತಾರಮಾಡಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಯಲಿ
  ಗೌರಿಯರಸನ ವರದಿ ಉದ್ಧಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ|
  ಶೌರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ
  ತ್ವತ್ಪಾ ದಾರವಿಂದಕೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||೫||

  ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ವಿರಾಜಿತೇಂದುವ ದರ್ಪಹರ ಉದಿತಾರ್ಕ ಸನ್ನಿಭ
  ಸರ್ಪವರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ವೈಕೃತಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ|
  ಸ್ವರ್ಪಿತಾಂಕುಶಪಾಶಕರ ಖಳ ದರ್ಪಭಂಜನ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗ
  ತರ್ಪಕನು ನೀನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಡಿಸು ಸಜ್ಜನರ ||೬||

  ಖೇಶಪರಮಸುಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವ್ಯಾಸಕೃತಗ್ರಂಥಗಳನರಿತು
  ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೊ ಲೋಕದೊಳು|
  ಪಾಶಪಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನುಪದೇಶಿಸೆನಗದರರ್ಥಗಳ
  ಕರುಣಾಸಮುದ್ರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||೭||
  ಶ್ರೀಶನತಿನಿರ್ಮಲಸುನಾಭೀದೇಶವಸ್ಥಿತ ರಕ್ತಶೃಂಗಗ
  ದಾಸುಶೋಭಿತಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುರಮಿತ್ರ|
  ಮೂಷಕಾಸುರ ವಾಹನ ಪ್ರಾಣಾವೇಶಯುತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
  ಪ್ರಭು ಪೂರೈಸು ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದಿ||೮||

  ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ದೈತ್ಯರಿಗತಿಭಯಂಕರಗತಿಗಳೀಯಲೋಸುಗ ಸಂಕಟಚತುರ್ಥಿಗನೆನಿಸಿ ಅಹಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಟ್ಟು|
  ಮಂಕುಗಳ ಮೋಹಿಸುವೆ ಚಕ್ರಧರಾಂಕಿತನೆ ದಿನದಿನದಿ
  ತ್ವತ್ಪದ ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆನು ಪಾಲಿಪುದು||೯||

  ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಗಣಸಮಾ ರಾಧ್ಯ ಚರಣಸರೋಜ
  ಸರ್ವಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶೀಘ್ರದಿಂದಾಲಿಪುದು ಬಿನ್ನಪವ|
  ಬುದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಬಲ ಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿನಿರುತನ
  ವದ್ಯನ ಸ್ಮೃತಿಲೀಲೆಗಳ ಸುಸ್ತವನ ವದನದಲಿ ||೧೦||

  ರಕ್ತವಾಸದ್ವಯವಿಭೂಷಣ ಉಕ್ತಿಲಾಲಿಸು ಪರಮ
  ಭಗವದ್ಭಕ್ತವರ ಭವ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಗವತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ|
  ಸಕ್ತವಾಗಲಿ ಮನವು ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸು ವಿದ್ವದಾದ್ಯ ವಿಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಭವಭಯದಿಂದ ಕರುಣದಲಿ ||೧೧||

  ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಹರಿಪುದಕೆ ಶಕ್ರ ನಿನ್ನನು ಪೂಜಿಸಿದನು
  ಉರುಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಲ್ಲಿ|
  ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ನುಡಿಗೆ ಭಜಿಸಿದ
  ವಕ್ರತುಂಡನೆ ನಿನ್ನೊಳೆಂತುಂಟೋ ಈಶನನುಗ್ರಹವು||೧೨||

  ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲಸಹಿತ
  ಸಂಹಾರವೈದಿದ ಗುರುವರ ವೃಕೋದರನ ಗದೆಯಿಂದ|
  ತಾರಕಾಂತಕನನುಜ ಎನ್ನ ಶರೀರದೊಳು ನೀನಿಂತು ಧರ್ಮ
  ಪ್ರೇರಕನು ನೀನಾಗಿ ಸಂತೈಸೆನ್ನ ಕರುಣದಲಿ||೧೩||

  ಏಕವಿಂಶತಿ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಮೂಕರನು ವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮಾಳ್ಪ
  ಕೃಪಾಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕೈವಿಡಿದು|
  ಲೇಖಕಾಗ್ರಣಿ ಮನ್ಮನದ ದುರ್ವ್ಯಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿನಾಕಿಭಾರ್ಯಾತನುಜ ಮೃದ್ಭವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನ್ನ||೧೪||

  ನಿತ್ಯಮಂಗಲಚರಿತ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯನಿಯಮನ
  ಜ್ಞಾನತ್ರಯಪ್ರದ ಬಣ್ಧ್ಮೋಚಕ ಸುಮನಸಾಸುರರ |
  ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆವ ಪ್ರಮತ್ತನಲ್ಲ ಸುಹೃಜ್ಜನಾಪ್ತನ
  ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಪುದು||೧೫||
  ಪಂಚಭೇದಜ್ಞಾನವರುಪು ವಿರಿಂಚಿಜನಕನ ತೋರು ಮನದಲಿ
  ವಾಂಛಿತಪ್ರದ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಂದರಿದು|
  ಪಂಚವಕ್ತ್ರನ ತನಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತಯಿಸು ವಿಷಯದಿ ಸಂಚರಿಸಂದದಲಿ ಮಾಡು ಮನಾದಿಕರಣಗಳ||೧೬||

  ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಯೋನಿಗಳು ಬರಲಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣಪತಿತತ್ತ್ವೇಶರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಕಾರ್ಯ|
  ತಾನೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ
  ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು||೧೭||

  ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯ ವಿಬುಧೋತ್ತಮ ವಿವರ್ಜಿತನಿದ್ರಕಲ್ಪ
  ದ್ರುಮನೆನಿಪೆ ಭಜಕರಿಗೆ ಬಹುಗುಣಭರಿತ ಶುಭಚರಿತ|
  ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪರಿಹರಿಸಹಂ ಮಮತೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯ
  ಗಳಾ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗಾವಕಾಲದಲಿ ||೧೮||

  ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನೇಶ ತಾಪ ತ್ರಯವಿನಾಶನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ
  ಜಯಜಯತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ವೀತಭಯಶೋಕ|
  ಜಯಜಯತು ಚಾರ್ವಾಂಗ ಕರುಣಾನಯನದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ
  ಜನ್ಮಾಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||೧೯||

  ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
  ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು|
  ನಡುನಡುವೆ ಬರುತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನೆ
  ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||೨೦||

  ಏಕವಿಂಶತಿ ಪದಗಳೆನಿಸುವ ಕೋಕನದ ನವಮಾಲಿಕೆಯ
  ಮೈನಾಕಿತನಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪತಿಯೆನಿಪ|
  ಶ್ರೀಕರಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ
  ತಾ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಭಕುತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ||೨೧||

  Vigneshwara Sthothra sandhi | Ganapathi Stotra Sandhi – English Lyrics

  Harikathamrutasara gurugala
  Karunadindapanitu peluve
  Parama bhagavadbhaktaridanadaradi keluvudu

  Shrishanamghri sarojabhrunga ma
  Heshasambhava manmanadolu pra
  Kashisanudina prarthisuve prematishayadinda
  Ni salahu sajjanara veda
  Vyasa karunapatra mahada
  Kashapati karunalu kaipididemmanuddharisu||1||

  Ekadanta ibhendramukha cha
  Mikarakruta bhushananga kru
  Pa kathashaadi nodu vignanapisuveninitendu
  Nokaniyana tutisutippa vi
  Vekigala sahavasa sukhagala
  Ni karunisuvudemage santata paramakarunalu||2||

  Vighnarajane durvishayadolu
  Magnavagiha manavu mahado
  Shaghnanghri sarojayugaladi bhaktipurvakadi
  Lagnavagali nitya naraka bha
  Yagnigaligananje guruvara
  Bhagnagaisennavagunagalanu pratidivasadalli||3||

  Dhanapa vishvaksena vaidya
  Shvinigalige sariyenipa shanmukha
  Nanuja sheshashatastha devottamma viyadganga
  Vinuta vishvopasakane sa
  Nmanadi vignanapisuve lakumi
  Vaniteyarasana bhaktijnanava kottu saluhuvudu||4||

  Charudeshnahvayanenisi ava
  Tara madide rukminiyali
  Gouriyarasana varadi uddhatarada rakshaasara
  Shouriyajnanadi samharisi bhu
  Bharaviluhida karuni tvatpa
  Daravindake namipe karunipudemage sanmatiya||5||

  Shurpakarnadvaya virajita kam
  Darpashara uditarkasannibha
  Sarpavara katisutra vaikruitagatra sucharitra
  Svarpitankusha pashakara khala
  Darbhanjana karmasakshiiga
  Tarpakanu ninagi truptiya padisu sajjanara||6||

  Khesha parama subhaktipurvaka
  Vyasakruta granthagalanaritu pra
  Yasavillade baredu vistarisideyo lokadolu
  Pashapaniye prarthisuvenupa
  Deshisenagadararthagala karu
  Nasamudra krupakatakshaadi noduva pratidinadi||7||

  Shrishanatinirmala sunabhi
  Deshavasthita rakta gandha
  Tishobhitagatra lokapavitra suramitra
  Mushakasuvaravahana prana
  Veshayuta prakhyata prabhu pu
  Raisu bhaktaru bedidishtarthagala prati dinadi||8||

  Shankaratmaja daityarigati bha
  Yankaragatigaliya losuga
  Sankata chaturthiganenisi ahitarthagala kottu
  Mankugala mohisuve chakrada
  Rankitana dinadinadi tvatpada
  Pankajagalige binnaisuvenu palipudu emma||9||

  Siddha vidyadharagana sama
  Radhya charanasaroja sarvasu
  Siddhidayaka shighradim palipudu binnapava
  Buddhi vidya jnana bala pari
  Shuddha bhakti virakti nirutana
  Vadyana smrutililegala sustavana vadanadali||10||

  Raktavasadvaya vibhushana
  Ukti lalisu paramabhagava
  Dbhaktavara bhavyatma bhagavatadishastradali
  Saktavagali manavu vishaya
  Virakti palisu vidhvadhadhya vi
  Muktanendenisenna bhavabhayadindalanudunadi||11||

  Shukra shishyara samharipudake
  Shakra ninnanu pujisidanu u
  Rukrama shriramachandranu setumukhadalli
  Chakravartipa dharmarajanu
  Chakrapaniya nudige bhajisida
  Vakratundane ninnolentuto Ishanugrahavu||12||

  Kouravendranu ninna bhajisada
  Karanadi nijakula sahita sam
  Hara aidida guruvara vr^ikodarana gadeyinda
  Tarakantakananuja enna
  Shariradolu ninintu dharma
  Prerakanu ninagi santaisenna karunadali||13||

  Ekavimshati modaka priya
  Mukaranu vagnangnigala malpe kru
  Pakaresha kruitajnana kamada kayo kaipididu
  Lekhakagrani manmanada du
  Rvyakulava pariharisu dayadi pi
  Naki bharya tanuja mrudbhava prarthisuve ninna||14||

  Nitya mangala charita jagadu
  Tpattisthiti laya niyamana jnana
  Natrayapada bandhamochaka sumanasasura
  Chittavruittigalante nadeva pra
  Mattanalla suhrujjanaptana
  Nityadali nenenenedu sukhisuva bhagya karunipudu||15||

  Panchabheda jnanavarupu vi
  Rinchijanakana toru manadali
  Vanchitaprada olumeyimdali dasanendaridu
  Panchavaktrana tanaya bhavadolu
  Vanchisade santaisu vishayadi
  Sancharidandadali madu manadikaranagala||16||

  Enu beduvudilla ninna ku
  Yonigalu baralanje lakumi
  Pranapati tatvesharindodagudi gunakarya
  Tane maduvanenba I su
  Jnanavane karunisuvudemage ma
  Hanubhava muhurmuhuh prarthisuveninitendu||17||

  Namo namo guruvarya vibudho
  Ttama vivarjitanidra kalpa
  Drumanenipe bhajakarige bahugunabharita shubhacharita
  Umeya nandana pariharisa
  Hanmamate buddhyadin driyagala
  Kramisi danisutalihavu bhavadolagava kaladali||18||

  Jayajayatu vighnesha tapa
  Trayavinashana vishvamangala
  Jayajayatu vidyapradayaka vitabhayashoka
  Jayajayatu charvanga karuna
  Nayanadindali nodi januma
  Maya mrutigalanu pariharisu bhaktarige bhavadolage||19||

  Kadukaruni ninendaridu he
  Rodala namisuve ninnadige bem
  Bidade palisu parama karunasindhu endendu
  Nadu naduve barutippa vighnava
  Tadedu bhagavannama kirtane
  Nudidu nudisenninda prati divasadali mareyadale||20||

  Ekavimshati padagalenisuva
  Kokanada navamalikeya mai
  Nakitanayantargata shripranapatiyenipa
  Shrikara jagannathavitthala
  Svikarisi svargapavargadi
  Ta koduva soukhyagala bhaktarigava kaladali||21||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *