ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | Ganesha Ashtottara Shata Nama Stotram

  ಗಣೇಶನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. "ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ"ದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ:

  ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
  ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ‖ 1 ‖

  ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ
  ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ ‖ 2 ‖

  ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ |
  ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ ‖ 3 ‖

  ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
  ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಶ್ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ‖ 4 ‖

  ಲಂಬೋದರಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ |
  ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ‖ 5 ‖

  ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ |
  ಅಕಲ್ಮಷಸ್ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ ‖ 6 ‖

  ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತೀ |
  ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ ‖ 7 ‖

  ಶ್ರೀದೋಜ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ |
  ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ‖ 8 ‖

  ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾಂತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ |
  ಅಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ ‖ 9 ‖

  ಶಾಂತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
  ಜ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ ‖ 10 ‖

  ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ |
  ರಮಾರ್ಚಿತೋವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ‖ 11 ‖

  ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ |
  ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋಽಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ‖ 12 ‖

  ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
  ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ‖ 13 ‖

  ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರೋ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ |
  ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ‖ 14 ‖

  ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
  ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಂ ‖ 15 ‖

  ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಹಂತುಮುತ್ಯತಃ |
  ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮ್ ‖ 16 ‖

  ದೂರ್ವಾದಳೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚಂದನಾಕ್ಷತೈಃ |
  ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ‖

  Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha: 108 names of Ganpati with mantra

  Lord Ganesha is the most powerful of all gods and goddesses. He has many title sand epithets. He is also known as the Lord of the Beginnings and the Obstacles of Remover. He is worried about many religious and secular occasions, especially at the beginning of ventures such as buying a vehicle or starting a venture. He is depicted as a pot-bellied with four arms and an elephant head, riding on a mouse. There are 108 names of Lord Ganesha, collectively known as Lord Ganesha of Ashtottara Shatanamavali.

  1. Gajanana – Om Gajananaya Namah
   Ganadhyaksha – Om Ganadhyakshaya Namah
  2. Vighnaraja – Om Vighnarajaya Namah
  3. Vinayaka – Om Vinayakaya Namah
  4. Dvaimatura – Om Dvaimaturaya Namah
  5. Dwimukha – Om Dwimukhaya Namah
  6. Pramukha – Om Pramukhaya Namah
  7. Sumukha – Om Sumukhaya Namah
  8. Kriti – Om Kritine Namah
  9. Supradipa – Om Supradipaya Namah
  10. Sukhanidhi – Om Sukhanidhaye Namah
  11. Suradhyaksha – Om Suradhyakshaya Namah
  12. Sovereign of the Gods
  13. Surarighna – Om Surarighnaya Namah
  14. Mahaganapati – Om Mahaganapataye Namah
  15. Manya – Om Manyaya Namah
  16. Mahakala – Om Mahakalaya Namah
  17. Mahabala – Om Mahabalaya Namah
  18. Heramba – Om Herambaya Namah
  19. Lambajathara – Om Lambajatharayai Namah
  20. Haswagriva – Om Haswa Grivaya Namah
  21. Mahodara – Om Mahodaraya Namah
  22. Madotkata – Om Madotkataya Namah
  23. Mahavira – Om Mahaviraya Namah
  24. Mantrine – Om Mantrine Namah
  25. Mangala Swara – Om Mangala Swaraya Namah
  26. Pramadha – Om Pramadhaya Namah
  27. Prathama – Om Prathamaya Namah
  28. Prajna – Om Prajnaya Namah
  29. Vighnakarta – Om Vighnakartre Namah
  30. Vignaharta – Om Vignahartre Namah
  31. Vishwanetra – Om Vishwanetre Namah
  32. Viratpati – Om Viratpataye Namah
  33. Shripati – Om Shripataye Namah
  34. Vakpati – Om Vakpataye Namah
  35. Shringarin – Om Shringarine Namah
  36. Ashritavatsala – Om Ashritavatsalaya Namah
  37. Shivapriya – Om Shivapriyaya Namah
  38. Shighrakarina – Om Shighrakarine Namah
  39. Shashwata – Om Shashwataya Namah
  40. Bala – Om Bala Namah
  41. Balotthitaya – Om Balotthitaya Namah
  42. Bhavatmajaya – Om Bhavatmajaya Namah
  43. Purana Purusha – Om Purana Purushaya Namah
  44. Pushne – Om Pushne Namah
  45. Pushkarotshipta Varine – Om Pushkarotshipta Varine Namah
  46. Agraganyaya – Om Agraganyaya Namah
  47. Agrapujyaya – Om Agrapujyaya Namah
  48. Agragamine – Om Agragamine Namah
  49. Mantrakrite – Om Mantrakrite Namah
  50. Chamikaraprabhaya – Om Chamikaraprabhaya Namah
  51. Sarvaya – Om Sarvaya Namah
  52. Sarvopasyaya – Om Sarvopasyaya Namah
  53. Sarvakartre – Om Sarva Kartre Namah
  54. Sarvanetre – Om Sarvanetre Namah
  55. Sarvasiddhipradaya – Om Sarvasiddhipradaya Namah
  56. Siddhaye – Om Siddhaye Namah
  57. Panchahastaya – Om Panchahastaya Namah
  58. Parvatinadanaya – Om Parvatinandanaya Namah
  59. Prabhave – Om Prabhave Namah
  60. Kumaragurave – Om Kumaragurave Namah
  61. Akshobhyaya – Om Akshobhyaya Namah
  62. Kunjarasura Bhanjanaya – Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah
  63. Pramodaya – Om Pramodaya Namah
  64. Modakapriyaya – Om Modakapriyaya Namah
  65. Kantimate – Om Kantimate Namah
  66. Dhritimate – Om Dhritimate Namah
  67. Kamine – Om Kamine Namah
  68. Kapitthapanasapriyaya – Om Kapitthapanasapriyaya Namah
  69. Brahmacharine – Om Brahmacharine Namah
  70. Brahmarupine – Om Brahmarupine Namah
  71. Brahmavidyadi Danabhuve – Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah
  72. Jishnave – Om Jishnave Namah
  73. Vishnupriyaya – Om Vishnupriyaya Namah
  74. Bhakta Jivitaya – Om Bhakta Jivitaya Namah
  75. Jitamanmadhaya – Om Jitamanmadhaya Namah
  76. Aishwaryakaranaya – Om Aishwaryakaranaya Namah
  77. Jyayase – Om Jyayase Namah
  78. Yaksha Kinnerasevitaya – Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah
  79. Ganga Sutaya – Om Ganga Sutaya Namah
  80. Ganadhishaya – Om Ganadhishaya Namah
  81. Gambhira Ninadaya – Om Gambhira Ninadaya Namah
  82. Vatave – Om Vatave Namah
  83. Abhishtavaradaya – Om Abhishtavaradaya Namah
  84. Jyotishe – Om Jyotishe Namah
  85. Bhktanidhaye – Om Bhktanidhaye Namah
  86. Bhavagamyaya – Om Bhavagamyaya Namah
  87. Mangalapradaya – Om Mangalapradaya Namah
  88. Avyaktaya – Om Avyaktaya Namah
  89. Aprakrita Parakramaya – Om Aprakrita Parakramaya Namah
  90. Satyadharmine – Om Satyadharmine Namah
  91. Sakhaye – Om Sakhaye Namah
  92. Sarasambunidhaye – Om Sarasambunidhaye Namah
  93. Maheshaya – Om Maheshaya Namah
  94. Divyangaya – Om Divyangaya Namah
  95. Manikinkini Mekhalaya – Om Manikinkini Mekhalaya Namah
  96. Samasta Devata Murtaye – Om Samasta Devata Murtaye Namah
  97. Sahishnave – Om Sahishnave Namah
  98. Satatotthitaya – Om Satatotthitaya Namah
  99. Vighatakarine – Om Vighatakarine Namah
  100. Vishwagdrishe – Om Vishwagdrishe Namah
  101. Vishwarakshakrite – Om Vishwarakshakrite Namah
  102. Kalyanagurave – Om Kalyanagurave Namah
  103. Unmattaveshaya – Om Unmattaveshaya Namah
  104. Aparajite – Om Aparajite Namah
  105. Samsta Jagadadharaya – Om Samsta Jagadadharaya Namah
  106. Sarwaishwaryapradaya – Om Sarwaishwaryapradaya Namah
  107. Akranta Chida Chitprabhave -Om Akranta Chida Chitprabhave Namah
  108. Shri Vighneshwaraya – Om Shri Vighneshwaraya Namah

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *