ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ | Govinda Namavali Lyrics

  ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ – Kannada Lyrics

  ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಭಾಗವತಾ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
  ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದಾ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ
  ನಂದ ನಂದನಾ ಗೋವಿಂದಾ ನವನೀತ ಚೋರಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದಾ
  ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದಾ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
  ವಜ್ರ ಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದಾ ವರಾಹ ಮೂರ್ತೀ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋಪೀಜನ ಲೋಲ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದಾ
  ದಶರಧ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
  ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದಾ ಮಧು ಸೂಧನಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ
  ವರಾಹ ನ್ರುಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದಾ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
  ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದಾ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಧರ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ವೇಣು ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ವೇಂಕಟ ರಮಣಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಸೀತಾ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರಿತಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ
  ದರಿದ್ರಜನ ಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದಾ
  ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಆಪಧ್ಭಾಂದವ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಗೋವಿಂದಾ
  ಕಮಲ ದಳಾಕ್ಷಾ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ಗೋವಿಂದಾ
  ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದಾ
  ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಧರಣೀ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ದಿನಕರ ತೇಜಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಪದ್ಮಾವತೀ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತೇ ಗೋವಿಂದಾ
  ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಗೋವಿಂದಾ ಅಕ್ಷಯ ವರದಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿಂದಾ ಸಾರಂಗ ಗದಾಧರ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಗೋವಿಂದಾ ವಿರೋಧಿ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದಾ
  ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹರ ಗೋವಿಂದಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
  ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿಂದಾ
  ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಂಚನಾಂಬರಧರ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಗರುಡ ವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಗಜರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
  ವಾನರ ಸೇವಿತ ಗೋವಿಂದಾ ವಾರಥಿ ಬಂಧನ ಗೋವಿಂದಾ
  ಏಡು ಕೊಂಡಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿಂದಾ ಏಕತ್ವ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ರಾಮ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದಾ ರಘುಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ ಗೋವಿಂದಾ ಪರಮ ದಯಾಕರ ಗೋವಿಂದಾ
  ವಜ್ರ ಮಕುಟದರ ಗೋವಿಂದಾ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
  ವಡ್ಡೀ ಕಾಸುಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿಂದಾ ವಾಸುದೇವ ತನಯಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಂಸ್ತುತ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶಿವಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ
  ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಭಕ್ತ ತಾರಕಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ನಿತ್ಯ ಕಳ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದಾ ನೀರಜ ನಾಭಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಹತಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಜನಾರ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ ಜಗತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಅಭನ್ನಿರಾಸಾದ ಗೋವಿಂದಾ
  ನಿತ್ಯ ಶುಭಾತ ಗೋವಿಂದಾ ನಿಖಿಲ ಲೋಕೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ಆನಂದ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಅಧ್ಯಂತ ರಹಿತ ಗೋವಿಂದಾ
  ಇಹಪರ ದಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಇಪರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
  ಪದ್ಮ ದಲಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ ಪದ್ಮನಾಭಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  ತಿರುಮಲ ನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ತುಲಸೀ ವನಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
  ಶೇಷ ಸಾಯಿ ಗೋವಿಂದಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಗೋವಿಂದಾ
  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
  ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

  Sri Srinivasa Govinda – English Lyrics

  Sri Srinivasa Govinda
  Sri Venkatesa Govinda
  Bhaktavatsala Govinda
  Bhagavatapriya Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Nityanirmala Govinda
  Neelameghasyama Govinda
  Puranapurusha Govinda
  Pundarikaksha Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Nandanandana Govinda
  Navaneeta Chora Govinda
  Pasupalaka Sri Govinda
  Papavimochana Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Dushtasamhara Govinda
  Durita Nivarana Govinda
  Sishta Paripalaka Govinda
  Kashta Nivarana Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Vajramakutadhara Govinda
  Varahamurtivi Govinda
  Gopijanalola Govinda
  Govardhanoddhara Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Dasarathanandana Govinda
  Dasamukha Mardhana Govinda
  Pakshivahana Govinda
  Pandavapriya Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Matsya Kurma Govinda
  Madhusudhana Hari Govinda
  Varaha Narasimha Govinda
  Vamana Brughurama Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Balaramanuja Govinda
  Bhouddha Kalkidhara Govinda
  Venuganapriya Govinda
  Venkataramana Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Sitanayaka Govinda
  Sritaparipalaka Govinda
  Daridrajanaposhaka Govinda
  Dharmasamsthapaka Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Anatha Rakshaka Govinda
  Aapdbhandhava Govinda
  Saranagatavatsala Govinda
  Karunasagara Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Kamaladalaksha Govinda
  Kamitaphaladata Govinda
  Papavinasaka Govinda
  Pahi Murare Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Srimudrankita Govinda
  Srivatsankita Govinda
  Dharaninayaka Govinda
  Dinakarateja Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Padmavatipriya Govinda
  Prasannamurti Govinda
  Abhayahasta Pradarsana Govinda
  MAtsyaavatara Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Sankachakradhara Govinda
  Sarngja Gadhadara Govinda
  Virajateerastha Govinda
  Virodhimardhana Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Sahasranama Govinda
  Sarasijanayana Govinda
  Lakshmivallabha Govinda
  Lakshmanagraja Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Kasturitilaka Govinda
  Kanchanambaradhara Govinda
  Garudavahana Govinda
  Ganalola Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Vanarasevita Govinda
  Varadhibandhana Govinda
  Ekaswarupa Govinda
  Saptha Gireesha Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Sri Rama Krishna Govinda
  Raghukula Nandana Govinda
  Pratyakshadeva Govinda
  Paramadayakara Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Vajra Kavachadhara Govinda
  Vaibhava Murthy Govinda
  Rathna Kireeda Govinda
  Vasudevatanaya Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Brahmandarupa Govinda
  Bhaktarakshaka Govinda
  Nityakalyana Govinda
  Neerajanabha Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Anandarupa Govinda
  Aadyantarahita Govinda
  Ihaparadayaka Govinda
  Ibharajarakshaka Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 2

  Sesha Shayini Govinda
  Seshadrinilaya Govinda
  Sirnivasa Govinda
  Sri Venkatesa Govinda

  (Govinda Hari Govinda
  Venkataramana Govinda) 3

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *