ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ | Jaya Jaya Swamin Jaya Jaya | Shri NarayaNa Teertha Song on Lord Ganesha

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ಮಹಾನ್ ಸಂತ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ
  ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ |ಪ.|
  ಜಯ ಜಯ ಜಿತವೈರಿವರ್ಗಪ್ರಚಂಡ
  ಜಯ ಜಯ ಗಜಮುಖ ಜಯ ವಕ್ರತುಂಡ ||ಅ.ಪ.||

  ಮೂಷಕವಾಹನ ಮುನಿಜನ ವಂದ್ಯ
  ದೋಷರಹಿತ ದಳಿತಾಸುರಬೃಂದ
  ಶೇಷಭೂಷಣ ಶೈವ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರ
  ಪೋಷಿತ ಪರಿಜನ ಪುಣ್ಯೈಕಕಂಧ ||೨||

  ಅದ್ರಿಸುತಾಸುತ ಅನವದ್ಯ ಚರಿತ
  ಭದ್ರ ಭಕ್ತ ಭವ ಭಯಹರ ಮುದಿತ
  ರುದ್ರೋದಿತ ಋಜು ಮಸ್ತಕ ಸಹಿತ
  ಸದ್ರೂಪ ಸರಸಿಜ ಸಮುದಿತ ವಿನುತ ||೩||

  ಲಂಬೋದರ ಧೀರ ಲಾವಣ್ಯ ಸಾರ
  ಕಂಬು ಸುಧಾನಿಧಿ ಕರ್ಪೂರಗೌರ
  ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸತ್ಕೃತಿ ಚತುರ
  ಸಾಮವೇದ ಗೀತ ಸಕಲಾಧಾರ ||೪||

  ಶಕ್ರಾದಿ ಸುರಗಣ ಸನ್ನುತ ಚರಣ
  ಶಾತಕುಂಭ ಮಣಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ
  ಧಿಕೃತ ಘನ ವಿಘ್ನ ತಿಮಿರಾವರಣ
  ಧೀರ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಸುಕರುಣ ||೫||

  Shri NarayaNa Teertha Song on Lord Ganesha

  Sri Narayana Teertha was a great saint, devotee of Sri Krishna and sang many songs on him.

  jaya jaya swaamin jaya jaya
  jaya jaya swaamin jaya jaya |pa.|
  jaya jaya jitavairivargaprachaMDa
  jaya jaya gajamukha jaya vakratuMDa ||a.pa.||

  mUShakavaahana munijana vaMdya
  dOSharahita daLitAsurabRuMda
  shEShabhUShaNa shaiva vaaridhi chaMdra
  pOShita parijana puNyaikakaMdha ||2||

  adrisutAsuta anavadya charita
  bhadra bhakta bhava bhayahara mudita
  rudrOdita Ruju mastaka sahita
  sadrUpa sarasija samudita vinuta ||3||

  laMbOdara dhIra laavaNya saara
  kaMbu sudhaanidhi karpUragaura
  saaMbasadaashiva satkRuti chatura
  saamavEda gIta sakalaadhaara ||4||

  shakraadi suragaNa sannuta caraNa
  shaatakuMbha maNi divyaabharaNa
  dhikRuta ghana vighna timiraavaraNa
  dhIra naaraayaNa tIrtha sukaruNa ||5||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *