ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ | Lambodara Lakumikara Lyrics

  A famous song, “Lambodara Lakumikara” is the first song aspiring musicians learn to sing. This song is sung in praise of Lord Ganesha. This song is composed by Purandara Dasaru. He is also referred to as the father of Karnataka Shastreeya Sangeetha.

  Purandara Dasaru, who always concluded his songs with a salute to Lord Purandara Vittala, is believed to have composed as many as 75,000 – 475,000 songs. However, only about 1000 are known today.

  Purandara Dasaru is among the great saints of India in his understanding of the power of music and its appeal to illiterate common folk.

  ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ – Kannada Lyrics

  ರಾಗ: ಮಲಹರಿ ತಾಳ: ರೂಪಕ
  ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು

  ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ
  ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ ||ಪ.||

  ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧುರ ವರ್ಣ
  ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕರಿವದನ ||೧||

  ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
  ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||೨||

  ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ
  ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||೩||

  Lambodara Lakumikara – English Lyrics

  laMbOdara lakumikara
  aMbaasuta amara vinuta ||pa.||

  shree gaNanAtha siMdhura varNa
  karuNa sAgara karivadana ||1||

  siddha chaaraNa gaNa sEvita
  siddhi vinAyaka tE namO namO ||2||

  sakala vidyA aadi poojita
  sarvOttama tE namO namO ||3||

  लंबॊदर लकुमिकर – Sanskrit Lyrics

  लंबॊदर लकुमिकर
  अंबासुत अमर विनुत ॥प.॥

  श्री गणनाथ सिंधुर वर्ण
  करुण सागर करिवदन ॥१॥

  सिद्ध चारण गण सॆवित
  सिद्धि विनायक तॆ नमॊ नमॊ ॥२॥

  सकल विद्या आदि पूजित
  सर्वॊत्तम तॆ नमॊ नमॊ ॥३॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *