ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ | MahaGanapathe Mathangavadana Ganesh Song Lyrics

  Composed by – Sree Jayarama Vittala | ರಾಗ: ಅಭೇರಿ ತಾಳ: ಆದಿ

  ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ
  ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಂಗಳಚರಣ ||

  ವಿನಾಯಕ ನೀ ವಿಘ್ನಕೋಟಿ ಹರಣ
  ವಾಮನರೂಪ ವಲ್ಲಭನೇ
  ಷಣ್ಮುಖಸೋದರ ಸುರಮುನಿಪೂಜಿತ
  ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶಂಭುಕುಮಾರ ||೧||

  ಲಂಬೋದರನೇ ಲಕುಮೀಕರನೇ
  ಅಂಬಾಸುತನೇ ಆದಿಪೂಜ್ಯನೇ
  ದಶಭುಜರೂಪನೆ ದೂರ್ವಾಪ್ರಿಯನೆ
  ದುರಿತನಿವಾರಣ ದೀನರಕ್ಷಣ ||೨||

  ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪವಿಮೋಚನ
  ಪಾವನಸ್ಮರಣ ಪತಿತಪಾವನ
  ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪೊಗಳುವೆ
  ಜಯರಾಮ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ನೀ ಅತಿಪ್ರಿಯನೆ ||೩||

  rAga: abhEri tALa: Adi

  mahaagaNapatE maataMgavadana
  mUShikavaahana maMgaLacharaNa ||

  vinaayaka nI vighnakOTi haraNa
  vaamanarUpa vallabhanE
  ShaNmukhasOdara suramunipUjita
  sharaNeMbe ninage shaMbhukumaara ||1||

  laMbOdaranE lakumIkaranE
  aMbaasutanE aadipUjyanE
  dashabhujarUpane dUrvaapriyane
  duritanivaaraNa dInarakShaNa ||2||

  paashaaMkushadhara paapavimOchana
  paavanasmaraNa patitapaavana
  jagadoLu ninnaya naamava pogaLuve
  jayaraama viThThalage nI atipriyane ||3||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *