ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | Ravanakrutam Shivatandava Stotra Lyrics

  ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | Ravanakrutam Shivatandava Stotram

  Shiva Tandava Stotra is a Sanskrit stotra that describes Lord Shiva’s power and beauty. It is traditionally attributed to Ravana, the King of Lanka, who is considered to be a great devotee of Shiva

  Ravanakrutam Shivatandava Stotram in Kannada

  ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 
  ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
  ಜಟಾಟವೀ ಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೇ 
  ಗಲೇ ವಲಮ್ಬ್ಯ ಲಮ್ಬಿತಾಂ ಭುಜಙ್ಗ ತುಙ್ಗ ಮಾಲಿಕಾಂ |
  ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ ಡಮರ್ವಯಂ 
  ಚಕಾರ ಚಣ್ಟತಾಣ್ಡವಂ ತನೋತು ನ: ಶಿವ: ಶಿವಂ ||೧||
  ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಮ್ಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಮ್ಪ ನಿರ್ಝರೀ 
  ವಿಲೋಲವೀಚಿ ವಲ್ಲರೀ ವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ದ್ಧನಿ | 
  ಧಗದ್ಧಗದ್ ಧಗಜ್ಜ್ವಲ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕೇ 
  ಕಿಶೋರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ||೨|| 
  ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ವಿಲಾಸಬನ್ಧು ಬನ್ಧುರ 
  ಸ್ಫುರತ್ ದಿಗನ್ತಸನ್ತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ | 
  ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ 
  ಕ್ವಚಿತ್ ಚಿದಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ||೩|| 
  ಜಟಾಭುಜಙ್ಗ ಪಿಙ್ಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ 
  ಕದಮ್ಬ ಕುಙ್ಕುಮ ದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ |
  ಮದಾನ್ಧ ಸಿನ್ಧುರ ಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ 
  ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ ||೪||
  ಸಹಸ್ರ ಲೋಚನ ಪ್ರಮೃತ್ಯ ಶೇಷಲೇಖ ಶೇಖರ 
  ಪ್ರಸೂನ ಧೂಲಿ ಧೋರಣೀ ವಿಧುಸರಾಙ್ಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ | 
  ಭುಜಙ್ಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕಃ 
  ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬನ್ಧು ಶೇಖರಃ ||೫|| 
  ಲಲಾಟಚತ್ವರ ಜ್ವಲದ್ ಧನಞ್ಜಯಸ್ಫುಲಿಙ್ಗಭಾನಿಪೀತ 
  ಪಞ್ಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್ 
  ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ 
  ಶಿರೋ ಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ ||೬|| 
  ಕರಾಲ ಭಾಲ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
  ದ್ಧನಞ್ಜಯಾಧರೀಕೃತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ಪಞ್ಚಸಾಯಕೇ | 
  ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕ 
  ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ಮತಿರ್ಮಮ ||೭|| 
  ನವೀನಮೇಘಮಣ್ಡಲೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಸ್ಫುರತ್ 
  ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ ಪ್ರಬನ್ಧ ಬನ್ಧುಕನ್ಧರಃ 
  ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ ಧರ-ಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿನ್ಧುರಃ 
  ಕಲಾನಿಧಾನಬನ್ಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರನ್ಧರಃ ||೮|| 
  ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲ ಪಙ್ಕಜ ಪ್ರಪಞ್ಚ ಕಾಲಿಮಚ್ಛಟಾ- 
  ವಿಡಂಬಿ ಕಣ್ಠ ಕನ್ಧರಾ ರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧ ಕನ್ಧರಮ್ | 
  ಸ್ವರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ 
  ಗಜಚ್ಛಿದಾನ್ಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮನ್ತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ ||೯|| 
  ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಕಲಾಕದಂಬಮಞ್ಜರೀ 
  ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರೀ ವಿಜೄಮ್ಭಣಾಮಧುವ್ರತಮ್ | 
  ಸ್ಮರಾನ್ತಕಂ ಪುರಾನ್ತಕಂ ಭವಾನ್ತಕಂ ಮಖಾನ್ತಕಂ 
  ಗಜಾನ್ತಕಾನ್ಧಕಾನ್ತಕಂ ತಮನ್ತಕಾನ್ತಕಂ ಭಜೇ ||೧೦|| 
  ಜಯತ್ವದಭ್ರಬಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಙ್ಗಮಸ್ಫುರದ್ 
  ಧಗದ್ಧಗಾದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕರಾಲ ಭಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ | 
  ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿಧ್ವನನ್ಮೃದಙ್ಗ ತುಙ್ಗಮಙ್ಗಲ
  ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ತಾಣ್ಡವಃ ಶಿವಃ ||೧೧|| 
  ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಙ್ಗ ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋ-
  ರ್ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಯೋಃ | 
  ತೃಣಾರವಿನ್ದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಯೋಃ 
  ಸಮಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೇ || ೧೨|| 
  ಕದಾ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರೀ ನಿಕುಞ್ಜಕೋಟರೇ ವಸನ್-
  ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃ ಸ್ಥಮಞ್ಜಲಿಂ ವಹನ್ | 
  ವಿಮುಕ್ತಲೋಲಲೋಚನಾ ಲಲಾಮಭಾಲಲಗ್ನಕಃ 
  ಶಿವೇತಿ ಮನ್ತ್ರಮುಖರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩|| 
  ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ 
  ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸನ್ತತಮ್ | 
  ಹರೇ ಗುರೌ ಸ ಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ 
  ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ತು ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಚಿನ್ತನಮ್ || ೧೪||
  ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ 
  ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಮಿದಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ| 
  ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇನ್ದ್ರತುರಙ್ಗಯುಕ್ತಾಂ 
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ || ೧೫|| 
  ಇತಿ ಶ್ರೀರಾವಣವಿರಚಿತಂ ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

  Ravanakrutam Shivatandava Stotram in English

  raavaNakRutaM shivataaNDavastotram |
  jaTaaTavI galajjala pravaahapaavita sthalE 
  galE valambya lambitaaM bhuja~gga tu~gga maalikaaM |
  DamaDDamaDDamaDDamanninaadavaD DamarvayaM 
  chakaara chaNTataaNDavaM tanOtu na: Siva: SivaM ||1||
  jaTaakaTaaha sambhrama bhramannilimpa nirJarI 
  vilolavIchi vallarI viraajamaanamoorddhani | 
  dhagaddhagad dhagajjvala lalaaTa paT~a paavake 
  kishora chandrasheKare ratiH pratikShaNaM mama ||2|| 
  dharaadharendra nandinI vilaasabandhu bandhura 
  sphurat digantasantati pramodamaanamaanase | 
  kRupaa kaTaakSha dhoraNI niruddha durdharaapadi 
  kvacit chidaMbare mano vinodametu vastuni ||3|| 
  jaTAbhuja~gga pi~ggala sphuratphaNAmaNiprabhA 
  kadamba ku~gkuma dravapralipta digvadhUmukhe |
  madAndha sindhura sphurattvaguttarIya medure 
  mano vinodamadbhutaM bibhartu bhUtabhartari ||4||
  sahasra lochana pramRutya sheShaleKa sheKara 
  prasoona dhooli dhoraNI vidhusaraa~gghripIThabhooH | 
  bhuja~ggaraajamaalayaa nibaddhajaaTajooTakaH 
  shriyai chiraaya jaayataaM chakorabandhu sheKaraH ||5|| 
  lalaaTachatvara jvalad dhana~jjayasphuli~ggabhaanipIta 
  pa~jchasaayakaM namanniliMpanaayakam 
  sudhaamayooKaleKayaa viraajamaanasheKaraM mahaakapaali saMpade 
  shiro jaTaalamastu naH ||6|| 
  karaala bhaala paT~ikaa dhagaddhagaddhagajjvala-
  ddhana~jjayaadharIkRuta prachaNDa pa~jchasaayake | 
  dharaadharendra nandinI kuchaagra chitra patraka 
  prakalpanaika shilpini trilochane matirmama ||7|| 
  navInameghamaNDalI niruddha durdharasphurat 
  kuhoonishIthinItamaH prabandha bandhukandharaH 
  niliMpanirJarI dhara-stanotu kRuttisindhuraH 
  kalaanidhaanabandhuraH shriyaM jagaddhurandharaH ||8|| 
  praphullanIla pa~gkaja prapa~jcha kaalimacChaTaa- 
  viDaMbi kaNTha kandharaa ruchiprabaddha kandharam | 
  svaracChidaM puracChidaM bhavacCidaM maKacChidaM 
  gajacChidaandhakacChidaM tamantakacChidaM bhaje ||9|| 
  agarva sarvama~ggalaa kalaakadaMbama~jjarI 
  rasapravaaha maadhurI vijRUmbhaNaamadhuvratam | 
  smaraantakaM puraantakaM bhavaantakaM maKaantakaM 
  gajaantakaandhakaantakaM tamantakaantakaM bhaje ||10|| 
  jayatvadabhrabibhrama bhramadbhuja~ggamasphurad 
  dhagaddhagaadvinirgamatkaraala bhaalahavyavaaT | 
  dhimiddhimiddhimidhvananmRuda~gga tu~ggama~ggala
  dhvani krama pravartita prachaNDa taaNDavaH shivaH ||11|| 
  dRuShadvichitra talpayorbhuja~gga mauktikasrajo-
  rgariShTharatnaloShThayoH suhRudvipakSha pakShayoH | 
  tRuNaaravindachakShuShoH prajaamahI mahendrayoH 
  samapravartayanmanaH kadaa sadaashivaM bhaje || 12|| 
  kadaa niliMpa nirJarI niku~jjakoTare vasan-
  vimuktadurmatiH sadaa shiraH sthama~jjaliM vahan | 
  vimuktalolalochanaa lalaamabhaalalagnakaH 
  shiveti mantramuKaran kadaa suKI bhavaamyaham || 13|| 
  imaM hi nityameva muktamuttamottamaM stavaM 
  paThansmaranbruvannaro vishuddhimeti santatam | 
  hare gurau sa bhaktimaashu yaati naanyathaa gatiM 
  vimohanaM hi dehinaaM tu sha~gkarasya cintanam || 14||
  poojaavasaanasamaye dashavaktragItaM 
  yaH shaMbhupoojanamidaM paThati pradoShe| 
  tasya sthiraaM rathagajendratura~ggayuktaaM 
  lakShmIM sadaiva sumuKIM pradadaati shaMbhuH || 15|| 
  iti shrIraavaNavirachitaM shivataaNDavastotraM saMpoorNam || 
  

  रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र | Shivatandava Stotram in Sanskrit

  जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले
  गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌।
  डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वयं
  चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम ॥1॥

  जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी ।
  विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ।
  धगद्धगद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके
  किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥2॥

  धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर-
  स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मानमानसे ।
  कृपाकटा क्षधारणी निरुद्धदुर्धरापदि
  कवचिद्विगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥3॥

  जटा भुजं गपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा-
  कदंबकुंकुम द्रवप्रलिप्त दिग्वधूमुखे ।
  मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे
  मनो विनोदद्भुतं बिंभर्तु भूतभर्तरि ॥4॥

  सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर-
  प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः ।
  भुजंगराज मालया निबद्धजाटजूटकः
  श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः ॥5॥

  ललाट चत्वरज्वलद्धनंजयस्फुरिगभा-
  निपीतपंचसायकं निमन्निलिंपनायम्‌ ।
  सुधा मयुख लेखया विराजमानशेखरं
  महा कपालि संपदे शिरोजयालमस्तू नः ॥6॥

  कराल भाल पट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
  द्धनंजया धरीकृतप्रचंडपंचसायके ।
  धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक-
  प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम ॥7॥

  नवीन मेघ मंडली निरुद्धदुर्धरस्फुर-
  त्कुहु निशीथिनीतमः प्रबंधबंधुकंधरः ।
  निलिम्पनिर्झरि धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः
  कलानिधानबंधुरः श्रियं जगंद्धुरंधरः ॥8॥

  प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमच्छटा-
  विडंबि कंठकंध रारुचि प्रबंधकंधरम्‌
  स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं
  गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे ॥9॥

  अगर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-
  रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌ ।
  स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं
  गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥10॥

  जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुर-
  द्धगद्धगद्वि निर्गमत्कराल भाल हव्यवाट्-
  धिमिद्धिमिद्धिमि नन्मृदंगतुंगमंगल-
  ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः ॥11॥

  दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंग मौक्तिकमस्रजो-
  र्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
  तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
  समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥12॥

  कदा निलिंपनिर्झरी निकुजकोटरे वसन्‌
  विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन्‌।
  विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
  शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌कदा सुखी भवाम्यहम्‌॥13॥

  निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-
  निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः ।
  तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं
  परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां चयः ॥14॥

  प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी
  महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना ।
  विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिकध्वनिः
  शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥15॥

  इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं
  पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌।
  हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नांयथा गतिं
  विमोहनं हि देहना तु शंकरस्य चिंतनम ॥16॥

  पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं
  यः शम्भूपूजनमिदं पठति प्रदोषे ।
  तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां
  लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥17॥

  ॥ इति शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्‌॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *