ಶರಣು ಗಜಮುಖ ಆಖುವಾಹನ | Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics

  • Composed By: Sri Vijaya Dasaru
  • Raaga : Hamsadhwani

  ಶರಣು ಗಜಮುಖ ಆಖುವಾಹನ
  ಶರಣು ಸುರಗಣ ಸೇವಿತ
  ಶರಣು ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕ
  ಶರಣು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ || ೧ ||

  ಹೇಮಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ
  ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ
  ಅಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಬಲ
  ಶಾಸ್ತ್ರೋದ್ದಾಮ ವಿದ್ಯಾಶರನಿಧೇ || ೨ ||

  ಪಾಶ ಮೋದಕ ಪರಶುಧರ
  ಫಣಿಭೂಷ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ
  ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ವಿಜಯವಿಠಲನ
  ದಾಸ ಭೋ ಗಣನಾಯಕ || ೩ ||

  Sharanu Gajamukha Akuvahana Lyrics in English

  SaraNu gajamuKa AKuvAhana
  SaraNu suragaNa sEvita
  SaraNu sakalAbhIShTadAyaka
  SaraNu viGna vinAyaka || 1 ||

  hEmaKacita kirITa kuMDala
  kAmitArtha pradAyaka
  amita saulabhya prabala
  SAstrOddAma vidyASaranidhE || 2 ||

  pASa mOdaka paraSudhara
  phaNibhUSha pArvati naMdana
  vAsavArcita vijayaviThalana
  dAsa bhO gaNanAyaka || 3 ||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *