ಶರಣು ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ | Sharanu Siddi Vinayaka Lyrics

  Dancers and musicians, particularly in southern India, begin performances of arts such as the Bharatnatyam dance with a prayer to Ganesha. So, here comes the lyrics for the famous Ganesha song by Shri Purandara Dasaru.

  ಶರಣು ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ – Kannada Lyrics

  ಶರಣು ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ
  ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ  [ಪಲ್ಲವಿ]

  ನಿಟಿಲನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುತನ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ
  ತಟಿಲ ತಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೇ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ  [ಪಲ್ಲವಿ]

  ಬಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಪದಕ ಹಾರನೆ ಬಾಹು ಹಸ್ತ ಚತುಷ್ಟನೇ
  ಇಟ್ಟ ತೊಡುಗೆಯ ಹೇಮಾ ಕಂಕಣ ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಧಾರಣೆ  [ಪಲ್ಲವಿ]

  ಕುಕ್ಷಿಮಹಲಂಬೋಧರನೇ ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಗೆಲಿದನೆ
  ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೇ [ಪಲ್ಲವಿ]

  Sharanu Siddi Vinayaka Lyrics In English

  Sharanu Siddi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka
  Sharanu Paarvathi TanayaMooruthi Sharanu Mooshikha Vaahana [Pallavi]

  Nitilaneetrana Devi Sutane Naagabhushana Priyane
  Tatila Thankita Komalangane Karna Kundala Dharane [Pallavi]

  Butta Muttina Padaka Haarane Baahu Hasta Chatustane
  Itta Thodugeya Hema Kankana Pasha Ankusha Dharane [Pallavi]

  Kukshimahalambodharane Ikshuchaapana Gelidane
  Pakshivaahana Sri Purandara Vittala Na Nija Daasane [Pallavi]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *