ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ | Shri Ganesha Dwadasanama Stotra Lyrics

  ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ | Shri Ganesha Dwadasanama Stotra

  ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ |
  ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೆ || ೧ ||

  ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ|
  ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ|| ೨ ||

  ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ |
  ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ || ೩ ||

  ನವಮಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ|
  ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ|| ೪ ||

  ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
  ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ || ೫ ||

  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೆ ಧನಂ |
  ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ಗತಿಂ|| ೬ ||

  ಜಪೇತ್ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈಃ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
  ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಲಭತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

  ಅಷ್ಟೆಭ್ಯೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯಃ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ |
  ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೮ ||

  Shri Ganesha Dwadasanama Stotra in English

  praNamya shirasA dEvaM gaurIputraM vinAyakaM |
  bhaktAvAsaM smarEnnityaM AyuH kAmArtha siddhaye || 1 ||

  prathamaM vakratuMDaM cha EkadaMtaM dvitIyakaM|
  tRutIyaM kRuShNapiMgAkShaM gajavaktraM chaturthakaM|| 2 ||

  laMbOdaraM paMchamaM cha ShaShThaM vikaTamEva cha |
  saptamaM vighnarAjEMdraM dhUmravarNaM tathAShTamaM || 3 ||

  navamaM bhAlachaMdraM cha dashamaM tu vinAyakaM|
  EkAdashaM gaNapatiM dvAdashaM tu gajAnanaM|| 4 ||

  dvAdashaitAni nAmAni trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
  na cha vighnabhayaM tasya sarvasiddhikaraM prabhO || 5 ||

  vidyArthi labhate vidyAM dhanArthI labhate dhanaM |
  putrArthi labhate putrAn mOkShArthi labhate gatiM|| 6 ||

  japEt gaNapatistOtraM ShaDbhirmAsaiH phalaM labhEt |
  saMvatsarENa siddhiM cha labhate nAtra saMshayaH || 7 ||

  aShTebhyo brAhmaNEbhyashcha likhitvA yaH samarpayEt |
  tasya vidyA bhavEt sarvA gaNEshasya prasAdataH || 8 ||

  Shri Ganesha Dwadasanama Stotra in Sanskrit

  प्रणम्य शिरसा दॆवं गौरीपुत्रं विनायकं ।
  भक्तावासं स्मरॆन्नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये ॥ १ ॥

  प्रथमं वक्रतुंडं च ऎकदंतं द्वितीयकं।
  तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं॥ २ ॥

  लंबॊदरं पंचमं च षष्ठं विकटमॆव च ।
  सप्तमं विघ्नराजॆंद्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं ॥ ३ ॥

  नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं।
  ऎकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं॥ ४ ॥

  द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठॆन्नरः ।
  न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभॊ ॥ ५ ॥

  विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं ।
  पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मॊक्षार्थि लभते गतिं॥ ६ ॥

  जपॆत् गणपतिस्तॊत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभॆत् ।
  संवत्सरॆण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

  अष्टेभ्यो ब्राह्मणॆभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयॆत् ।
  तस्य विद्या भवॆत् सर्वा गणॆशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *