ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತುತಿಃ | Suvarnamaalaa Stutih Lyrics

  ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತುತಿಃ | Suvarnamaalaa Stutih

  Suvarnamaalaa Stutih in Kannada – ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತುತಿಃ

  ಅಥ ಕಥಮಪಿ ಮದ್ರಸನಾಂ ತ್ವದ್ಗುಣಲೇಶೈರ್ವಿಶೋಧಯಾಮಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್ ||೧||

  ಆಖಣ್ಡಲಮದಖಣ್ಡನಪಣ್ಡಿತ ತಣ್ಡುಪ್ರಿಯ ಚಣ್ಡೀಶ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್ || ೨||

  ಇಭಚರ್ಮಾಂಬರ ಶಂಬರರಿಪುವಪುರಪಹರಣೋಜ್ಜವಲನಯನ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೩||

  ಈಶ ಗಿರೀಶ ನರೇಶ ಪರೇಶ ಮಹೇಶ ಬಿಲೇಶಯಭೂಷಣ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೪||

  ಉಮಯಾ ದಿವ್ಯಸುಮಙ್ಗಳವಿಗ್ರಹಯಾಲಿಙ್ಗಿತವಾಮಾಙ್ಗ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೫||

  ಊರೀಕುರು ಮಾಮಜ್ಞಮನಾಥಂ ದೂರೀಕುರು ಮೇ ದುರಿತಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೬||

  ಋಷಿವರಮಾನಸಹಂಸ ಚರಾಚರಜನನಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೭||

  ಋಕ್ಷಾಧೀಶಕಿರೀಟ ಮಹೋಕ್ಷಾರೂಢ ವಿಧೃತರುದ್ರಾಕ್ಷ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೮||

  ಲೃವರ್ಣದ್ವನ್ದ್ವಮವೃನ್ತಸುಕುಸುಮಮಿವಾಙ್ಘ್ರೌ  ತವಾರ್ಪಯಾಮಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೯||

  ಏಕಂ ಸದಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತ್ವಮೇವ ಸದಸೀತ್ಯುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮೃಡ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೦||

  ಐಕ್ಯಂ ನಿಜಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವಿತರಸಿ ವಿಶ್ವಂಭರೋಽತ್ರ ಸಾಕ್ಷೀ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೧೧||

  ಓಮಿತಿ ತವ ನಿರ್ದೇಷ್ಟ್ರೀ ಮಾಯಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಮೃಡೋಪಕರ್ತ್ರೀ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೨||

  ಔದಾಸ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಯತಿ ವಿಷಯೇಷು ದಿಗಮ್ಬರತಾ ಚ ತವೈವ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೩||

  ಅನ್ತಃ ಕರಣವಿಶುದ್ಧಿಂ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ತ್ವಯಿ ಸತೀಂ ಪ್ರದೇಹಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೪||

  ಅಸ್ತೋಪಾಧಿಸಮಸ್ತವ್ಯಸ್ತೈ ರೂಪೈರ್ಜಗನ್ಮಯೋಽಸಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೫||

  ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಮಯಿ ದಾಸ ಉದಾಸಸ್ತವೋಚಿತೋ ನ ಹಿ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೬||

  ಖಲಸಹವಾಸಂ ವಿಘಟಯ ಸತಾಮೇವ ಸಙ್ಗಮನಿಶಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೧೭||

  ಗರಳಂ ಜಗದುಪಕೃತಯೇ ಗಿಲಿತಂ ಭವತಾ ಸಮೋಽಸ್ತಿ ಕೋಽತ್ರ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೧೮||

  ಘನಸಾರಗೌರಗಾತ್ರ ಪ್ರಚುರಜಟಾಜೂಟಬದ್ಧಗಙ್ಗ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೧೯||

  ಜ್ಞಪ್ತಿಃ ಸರ್ವಶರೀರೇಷ್ವಖಣ್ಡಿತಾ ಯಾ  ವಿಭಾತಿ ಸಾ ತ್ವಯಿ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೦||

  ಚಪಲಂ ಮಮ ಹೃದಯಕಪಿಂ ವಿಷಯದುಚರಂ ದೃಢಂ ಬಧಾನ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೨೧||

  ಛಾಯಾ  ಸ್ಥಾಣೋರಪಿ ತವ ತಾಪಂ ನಮತಾಂ ಹರತ್ಯಹೋ ಶಿವ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೨೨||

  ಜಯ ಕೈಲಾಸನಿವಾಸ ಪ್ರಮಥಗಣಾಧೀಶ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೩||

  ಝಣುತಕಝಙ್ಕಿಣುಝಣುತತ್ಕಿಟತಕಶಬ್ದೈರ್ನಟಸಿ ಮಹಾನಟ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೨೪||

  ಜ್ಞಾನಂ ವಿಕ್ಷೇಪಾವೃತಿರಹಿತಂ ಕುರು ಮೇ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೨೫||

  ಟಙ್ಕಾರಸ್ತವ ಧನುಷೋ  ದಲಯತಿ ಹ್ರ‍ೃದಯಂ ದ್ವಿಷಾಮಶನಿರಿವ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೬||

  ಠಾಕೃತಿರಿವ ತವ ಮಾಯಾ ಬಹಿರನ್ತಃ ಶೂನ್ಯರೂಪಿಣೀ ಖಲು ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೭||

  ಡಂಬರಮಂಬುರುಹಾಮಪಿ ದಲಯತ್ಯನಘಂ ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೮||

  ಢಕ್ಕಾಕ್ಷಸೂತ್ರಶೂಲದ್ರುಹಿಣಕರೋಟೀಸಮುಲ್ಲಸತ್ಕರ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೨೯||

  ಣಾಕಾರಗರ್ಭಿಣೀ ಚೇಚ್ಛುಭದಾ ತೇ ಶರಣಗತಿರ್ನೃಣಾಮಿಹ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೦||

  ತವ ಮನ್ವತಿಸಞ್ಜಪತಃ ಸದ್ಯಸ್ತರತಿ ನರೋ ಹಿ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೩೧

  ಥೂತ್ಕಾರಸ್ತಸ್ಯ ಮುಖೇ ಭೂಯಾತ್ತೇ ನಾಮ ನಾಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೨||

  ದಯನೀಯಶ್ಚ ದಯಾಳುಃ ಕೋಽಸ್ತಿ ಮದನ್ಯಸ್ತ್ವದನ್ಯ ಇಹ ವದ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೩೩||

  ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನದಕ್ಷ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಗುರೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಶಿಕ್ಷಕ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೩೪||

  ನನು ತಾಡೀತೋಽಸಿ ಧನುಷಾ ಲುಬ್ಧಧಿಯಾ ತ್ವಂ ಪುರಾ ನರೇಣ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೫||

  ಪರಿಮಾತುಂ ತವ ಮೂರ್ತಿಂ ನಾಲಮಜಸ್ತತ್ಪರಾತ್ಪರೋಽಸಿ ವಿಭೋ|
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೬||

  ಫಲಮಿಹ ನೃತಯಾ ಜನುಷಸ್ತ್ವತ್ಪದಸೇವಾ ಸನಾತನೇಶ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೭||

  ಬಲಮಾರೋಗ್ಯಂ ಚಾಯುಸ್ತ್ವದ್ಗುಣರುಚಿತಾಂ ಚಿರಂ ಪ್ರದೇಹಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೮||

  ಭಗವನ್ ಭರ್ಗ ಭಯಾಪಹ ಭೂತಪತೇ ಭೂತಿಭೂಷಿತಾಙ್ಗ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೩೯||

  ಮಹಿಮಾ ತವ ನಹಿ ಮಾತಿ ಶ್ರುತಿಷು ಹಿಮಾನೀಧರಾತ್ಮಜಾಧವ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೦||

  ಯಮನಿಯಮಾದಿಭಿರಙ್ಗೈರ್ಯಮಿನೋ ಹೃದಯೇ ಭಜನ್ತಿ ಸ ತ್ವಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೧||

  ರಜ್ಜಾವಹಿರಿವ ಶುಕ್ತೌ ರಜತಮಿವ ತ್ವಯಿ ಜಗನ್ತಿ ಭಾನ್ತಿ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೨||

  ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚಕ್ರಂ ವಿಧುರವತಿ ಲೋಕಮಖಿಲಂ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೩||  

  ವಸುಧಾತದ್ಧರತಚ್ಛಯರಥಮೌರ್ವೀಶರಪರಾಕೃತಾಸುರ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೪||  

  ಶರ್ವ ದೇವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವದ ದುರ್ವೃತ್ತಗರ್ವಹರಣ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೫||

  ಷಡ್ರಿಪುಷಡೂರ್ಮಿಷಡ್ವಿಕಾರಹರ ಸನ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖಜನಕ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೬||

  ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯೇತಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೭||

  ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸುರಗಾಯಕಗೀತಪದಾನವದ್ಯ ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೮||

  ಳಾದಿರ್ನ ಹಿ ಪ್ರಯೋಗಸ್ತದನ್ತಮಿಹ ಮಙ್ಗಳಂ ಸದಾಽಸ್ತು ವಿಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  || ೪೯||

  ಕ್ಷಣಮಿವ ದಿವಸಾನ್ನೇಷ್ಯತಿ ತ್ವತ್ಪದಸೇವಾಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕಃ ಶಿವ ಭೋ |
  ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಙ್ಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಮ್  ||೫೦||

  ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
  ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ||

  suvarNamaalaa stutiH in English

  atha kathamapi madrasanaaM tvadguNaleshairvishodhayaami vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam ||1||

  aaKaNDalamadaKaNDanapaNDita taNDupriya chaNDIsha vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam || 2||

  ibhacarmaaMbara shaMbararipuvapurapaharaNojjavalanayana vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||3||

  Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshayabhooShaNa bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||4||

  umayaa divyasuma~ggaLavigrahayaali~ggitavaamaa~gga vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||5||

  oorIkuru maamaj~jamanaathaM doorIkuru me duritaM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||6||

  RuShivaramaanasahaMsa charaacharajananasthitikaaraNa bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 7||

  RukShaadhIshakirITa mahokShaarooDha vidhRutarudraakSha vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||8||

  lRuvarNadvandvamavRuntasukusumamivaa~gghrau  tavaarpayaami vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||9||

  ekaM saditi shrutyaa tvameva sadasItyupaasmahe mRuDa bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||10||

  aikyaM nijabhaktebhyo vitarasi vishvaMbharo&tra saakShI bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 11||

  omiti tava nirdeShTrI maayaa&smaakaM mRuDopakartrI bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||12||

  audaasyaM sphuTayati viShayeShu digambarataa cha tavaiva vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||13||

  antaH karaNavishuddhiM bhaktiM cha tvayi satIM pradehi vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||14||

  astopaadhisamastavyastai roopairjaganmayo&si vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||15||

  karuNaavaruNaalaya mayi daasa udaasastavocito na hi bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||16||

  KalasahavaasaM viGaTaya sataameva sa~ggamanishaM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 17||

  garaLaM jagadupakRutaye gilitaM bhavataa samo&sti ko&tra vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 18||

  Ganasaaragauragaatra prachurajaTaajooTabaddhaga~gga vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||19||

  j~japtiH sarvasharIreShVvaKaNDitaa yaa  vibhaati saa tvayi bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 20||

  chapalaM mama hRudayakapiM viShayaducharaM dRuDhaM badhaana vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||21||

  Chaayaa  sthaaNorapi tava taapaM namataaM haratyaho shiva bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||22||

  jaya kailaasanivaasa pramathagaNaadhIsha bhoosuraarcita bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 23||

  JaNutakaJa~gkiNuJaNutatkiTatakashabdairnaTasi mahaanaTa bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||24||

  j~jaanaM vikShepaavRutirahitaM kuru me gurustvameva vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||25||

  Ta~gkaarastava dhanuSho  dalayati hRRudayaM dviShaamashaniriva bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 26||

  ThaakRutiriva tava maayaa bahirantaH shoonyaroopiNI Kalu bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 27||

  DaMbaramaMburuhaamapi dalayatyanaghaM tvada~gghriyugaLaM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 28||

  DhakkaakShasootrashooladruhiNakaroTIsamullasatkara bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 29||

  NaakaaragarbhiNI cecCubhadaa te sharaNagatirnRuNaamiha bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 30||

  tava manvatisa~jjapataH sadyastarati naro hi bhavaabdhiM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||31

  thootkaarastasya muKe bhooyaatte naama naasti yasya vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 32||

  dayanIyashca dayaaLuH ko&sti madanyastvadanya iha vada bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||33||

  dharmasthaapanadakSha tryakSha guro dakShayaj~jashikShaka bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||34||

  nanu taaDIto&si dhanuShaa lubdhadhiyaa tvaM puraa nareNa vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 35||

  parimaatuM tava moortiM naalamajastatparaatparo&si vibho|
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 36||

  phalamiha nRutayaa januShastvatpadasevaa sanaatanesha vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 37||

  balamaarogyaM chaayustvadguNaruchitaaM chiraM pradehi vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 38||

  bhagavan bharga bhayaapaha bhootapate bhootibhooShitaa~gga vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 39||

  mahimaa tava nahi maati shrutiShu himaanIdharaatmajaadhava bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 40||

  yamaniyamaadibhira~ggairyamino hRudaye bhajanti sa tvaM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 41||

  rajjaavahiriva shuktau rajatamiva tvayi jaganti bhaanti vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 42||

  labdhvaa bhavatprasaadaaccakraM vidhuravati lokamaKilaM bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 43||  

  vasudhaataddharatacCayarathamaurvIsharaparaakRutaasura bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 44||  

  sharva deva sarvottama sarvada durvRuttagarvaharaNa vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 45||

  ShaDripuShaDoormiShaDvikaarahara sanmuKa ShaNmuKajanaka vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 46||

  satyaM j~JaanamanantaM brahmetyetallakShaNalakShita bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 47||

  haahaahoohoomuKasuragaayakagItapadaanavadya vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 48||

  Laadirna hi prayogastadantamiha ma~ggaLaM sadaa&stu vibho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  || 49||

  kShaNamiva divasaanneShYati tvatpadasevaakShaNotsukaH shiva bho |
  saaMba sadaashiva shaMbho sha~gkara sharaNaM me tava charaNayugam  ||50||

  iti shrImatparamahaMsaparivraajakaacaaryashrIgovindabhagavatpoojyapaadashiShyasya
  shrIsha~gkarabhagavataH kRutau suvarNamaalaastutiH saMpoorNaa||

  Suvarnamaalaa Stutihi in Sanskrit | सुवर्णमालास्तुतिः

  अथ कथमपि मद्रसनां त्वद्गुणलेशैर्विशोधयामि विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ॥१॥

  आखण्डलमदखण्डनपण्डित तण्डुप्रिय चण्डीश विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ २॥

  इभचर्मांबर शंबररिपुवपुरपहरणोज्जवलनयन विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥३॥

  ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेशयभूषण भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥४॥

  उमया दिव्यसुमङ्गळविग्रहयालिङ्गितवामाङ्ग विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥५॥

  ऊरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥६॥

  ऋषिवरमानसहंस चराचरजननस्थितिकारण भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ७॥

  ऋक्षाधीशकिरीट महोक्षारूढ विधृतरुद्राक्ष विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥८॥

  लृवर्णद्वन्द्वमवृन्तसुकुसुममिवाङ्घ्रौ  तवार्पयामि विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥९॥

  एकं सदिति श्रुत्या त्वमेव सदसीत्युपास्महे मृड भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१०॥

  ऐक्यं निजभक्तेभ्यो वितरसि विश्वंभरोऽत्र साक्षी भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ११॥

  ओमिति तव निर्देष्ट्री मायाऽस्माकं मृडोपकर्त्री भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१२॥

  औदास्यं स्फुटयति विषयेषु दिगम्बरता च तवैव विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१३॥

  अन्तः करणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१४॥

  अस्तोपाधिसमस्तव्यस्तै रूपैर्जगन्मयोऽसि विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१५॥

  करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो न हि भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१६॥

  खलसहवासं विघटय सतामेव सङ्गमनिशं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ १७॥

  गरळं जगदुपकृतये गिलितं भवता समोऽस्ति कोऽत्र विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ १८॥

  घनसारगौरगात्र प्रचुरजटाजूटबद्धगङ्ग विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥१९॥

  ज्ञप्तिः सर्वशरीरेष्वखण्डिता या  विभाति सा त्वयि भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २०॥

  चपलं मम हृदयकपिं विषयदुचरं दृढं बधान विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥२१॥

  छाया  स्थाणोरपि तव तापं नमतां हरत्यहो शिव भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥२२॥

  जय कैलासनिवास प्रमथगणाधीश भूसुरार्चित भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २३॥

  झणुतकझङ्किणुझणुतत्किटतकशब्दैर्नटसि महानट भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥२४॥

  ज्ञानं विक्षेपावृतिरहितं कुरु मे गुरुस्त्वमेव विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥२५॥

  टङ्कारस्तव धनुषो  दलयति हृदयं द्विषामशनिरिव भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २६॥

  ठाकृतिरिव तव माया बहिरन्तः शून्यरूपिणी खलु भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २७॥

  डंबरमंबुरुहामपि दलयत्यनघं त्वदङ्घ्रियुगळं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २८॥

  ढक्काक्षसूत्रशूलद्रुहिणकरोटीसमुल्लसत्कर भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ २९॥

  णाकारगर्भिणी चेच्छुभदा ते शरणगतिर्नृणामिह भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३०॥

  तव मन्वतिसञ्जपतः सद्यस्तरति नरो हि भवाब्धिं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥३१

  थूत्कारस्तस्य मुखे भूयात्ते नाम नास्ति यस्य विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३२॥

  दयनीयश्च दयाळुः कोऽस्ति मदन्यस्त्वदन्य इह वद भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥३३॥

  धर्मस्थापनदक्ष त्र्यक्ष गुरो दक्षयज्ञशिक्षक भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥३४॥

  ननु ताडीतोऽसि धनुषा लुब्धधिया त्वं पुरा नरेण विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३५॥

  परिमातुं तव मूर्तिं नालमजस्तत्परात्परोऽसि विभो।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३६॥

  फलमिह नृतया जनुषस्त्वत्पदसेवा सनातनेश विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३७॥

  बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३८॥

  भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ३९॥

  महिमा तव नहि माति श्रुतिषु हिमानीधरात्मजाधव भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४०॥

  यमनियमादिभिरङ्गैर्यमिनो हृदये भजन्ति स त्वं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४१॥

  रज्जावहिरिव शुक्तौ रजतमिव त्वयि जगन्ति भान्ति विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४२॥

  लब्ध्वा भवत्प्रसादाच्चक्रं विधुरवति लोकमखिलं भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४३॥  

  वसुधातद्धरतच्छयरथमौर्वीशरपराकृतासुर भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४४॥  

  शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्तगर्वहरण विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४५॥

  षड्रिपुषडूर्मिषड्विकारहर सन्मुख षण्मुखजनक विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४६॥

  सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणलक्षित भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४७॥

  हाहाहूहूमुखसुरगायकगीतपदानवद्य विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४८॥

  ळादिर्न हि प्रयोगस्तदन्तमिह मङ्गळं सदाऽस्तु विभो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥ ४९॥

  क्षणमिव दिवसान्नेष्य़ति त्वत्पदसेवाक्षणोत्सुकः शिव भो ।
  सांब सदाशिव शंभो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्  ॥५०॥

  इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
  श्रीशङ्करभगवतः कृतौ सुवर्णमालास्तुतिः संपूर्णा॥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *