ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥಾ | Vandipe Ninage Gananatha Lyrics

  The song “Vandipe Ninage Gananatha” is composed by Shri Pada Rayaru, he is also known as Shri Pada Rajaru. Lakshminarayana Thirtha is his original name. He was in the time of Vijayanagara Empire rule. On that time he gave great contributions to Dvaitha Philosophy, Haridasa sahitya and other social & political circumstances were highly considered by the Vijayanagara Kings. Shri Pada Raya was a great Scholar, Poet and as well as singer also. Ranga Vittala was his Ankita nama.

  ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥಾ – Kannada Lyrics

  ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥಾ
  ದೇವಾ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥಾ
  ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥಾ||ಪ||

  ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ
  ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥಾ ||1||

  ಅಂದು ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ
  ಸಂದ ರಣದಲಿ ಗಣನಾಥಾ ||2||

  ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ
  ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ಗಣನಾಥಾ ||3||

  Vandipe Ninage Gananatha – English Lyrics

  Modal Vandipe Ninage Gananatha
  Vandipe Ninage Gananatha
  Banda Vigna Kale Gananatha
  Vandipe Ninage Gananatha
  Modal Vandipe Ninage Gananatha ||pa||

  Hinde ravananu madadinda ninna pujisade
  sanda ranadalli gananatha ||1||

  Madhavana agneyinda dharmaraya poojisalu
  sadhisida raajya gananatha ||2||

  Mangala muruti guru ranga vithalana pada
  hingade paliso gananatha ||3||

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *